Kancelaria


Godziny pracy Kancelarii parafialnej:

wtorek i czwartek – godzina 16.00 – 17.00

sobota – 9.00 – 10.00

Poniżej pomoc w przygotowaniu do przyjęcia sakramentów:

 1. Informacja dla pragnących ochrzcić dziecko

 • Chrzty udzielane są w czasie Mszy św. o godz. 12.00 lub po Mszy św. zazwyczaj w drugą niedzielę miesiąca
 • W tygodniu poprzedzającym chrzest lub wcześniej należy zgłosić się do biura  parafialnego z odpisem aktu urodzenia dziecka. Na tej podstawie zostanie spisany akt chrztu dziecka.
 • Rodzice chrzestni musza przedstawić świadectwa kwalifikacyjne wystawione przez macierzysta parafie (czyli tam gdzie mieszkają, nie gdzie byli ochrzczeni albo są zameldowani!!!). Świadectwa te należy dostarczyć w dniu spisywania aktu chrztu, a najpóźniej tydzień przed chrztem.
 • W dniu chrztu należy przybyć do kościoła ok. 10 minut przed Uroczystością, aby złożyć podpisy w księdze chrztów.
 • Należy przynieść świece chrzcielna oraz białą szatę
 • Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania.
 • W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.
 • Dobrym zwyczajem jest zamówienie Mszy św. w intencji dziecka w rocznice Chrztu św.

2. Warunki jakim powinni odpowiadać rodzice chrzestni wg Kodeksu Prawa Kanonicznego:

Kanon 872
Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kanon 873
Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

Kanon 874
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencje pełnienia tego zadania;
 • Ukończył 16 lat, chyba, ze biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz lub szafarz jest zdania, ze słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 • Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiara i odpowiadające funkcji, jaka ma pełnić.
 • Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 • Nie jest ojcem lub matka przyjmującego chrzest.
 • 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

3. Sakrament I Komunii św. wg Kodeksu Prawa Kanonicznego

Kan. 912
Każdy ochrzczony, jeśli tylko prawo tego nie zabrania, może i powinien być dopuszczony do Komunii świętej.
Kan. 913
§ 1. Dzieci wtedy można dopuścić do Komunii świętej, gdy posiadają wystarczające rozeznanie i są dokładnie przygotowane, tak by stosownie do swojej możliwości rozumiały tajemnicę Chrystusa oraz mogły z wiarą i pobożnością przyjąć Ciało Chrystusa.
§ 2. Jednakże dzieciom znajdującym się w niebezpieczeństwie śmierci wolno udzielić Najświętszej Eucharystii, gdy potrafią odróżnić Ciało Chrystusa od zwykłego chleba i mogą z szacunkiem przyjąć Komunię świętą.
Kan. 914
Jest przede wszystkim obowiązkiem rodziców oraz tych, którzy ich zastępują,  jak również proboszcza troszczyć się, ażeby dzieci, po dojściu do używania rozumu, zostały odpowiednio przygotowane i jak najszybciej posiliły się tym Bożym pokarmem, po uprzedniej sakramentalnej spowiedzi. Do proboszcza należy również czuwać nad tym, by do Stołu Pańskiego nie dopuszczać dzieci, które nie osiągnęły używania rozumu albo jego zdaniem nie są wystarczająco przygotowane.

Odpowiedzialny ks. Proboszcz  i poszczególni Katecheci.

4. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania:

Przygotowanie młodzieży – Msza w każdą niedzielę oraz spotkania formacyjne według ustalonego grafiku. Przygotowanie trwa 3 lata (w szkole i parafii). Odpowiedzialny ks. Paweł.

Zgłoszenia kandydatów (młodzież klas szóstych) do końca września.

5. Procedura uzyskiwania sakramentu małżeństwa:

 • Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński winni zgłosić się w kancelarii parafialnej  w celu ustalenia daty ślubu i przygotowania odpowiednich dokumentów (zwłaszcza dokument potwierdzający ukończenie nauk przedmałżeńskich).
 • Zgłaszając się winni posiadać świadectwo chrztu świętego, nie starsze niż sześć miesięcy.
  Na świadectwie powinna być adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania, (jeśli jej brak, należy uzyskać taką w parafii, w której przyjęto sakrament bierzmowania).
 • Przed zawarciem związku małżeńskiego należy ukończyć katechezę przedmałżeńska.
 • Na podstawie powyższych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny oraz zostaną wygłoszone zapowiedzi. Strona, która jest spoza naszej parafii otrzyma dokument z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii.
 • Po wygłoszeniu zapowiedzi w parafii narzeczonego(nej) należy dostarczyć zaświadczenie o tym fakcie do kancelarii.
 • Na krótko przed ślubem należy przystąpić do drugiej spowiedzi przedślubnej.
 • W dniu ślubu dostarcza się do zakrystii obrączki, kartki świadczące o spowiedzi.