Aktualności

ROK 2024

Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN

Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych w Polsce

 

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod przewodnictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.

Mimo, iż Ministerstwo nie deklaruje oficjalnego wycofania nauczania religii ze szkół, to jednak podejmowane kroki wskazują jednoznacznie na wyeliminowanie religii ze szkoły. Ograniczają też w znacznej mierze prawo do udziału w tych zajęciach przez uczniów.

Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to jednoznacznie z zapisów zawartych w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordacie. Jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków.

 1. Formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii jest wprowadzana przez Ministerstwo możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauczanie religii w grupach większych niż w przypadku innych lekcji ma charakter dyskryminacji i nie jest podyktowane dobrem ucznia. Ministerstwo planuje łączenie klas w grupy także bez uwzględniania wieku dzieci. Sytuacja, w której uczniowiez klasIV szkoły podstawowej znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji.
 2. Pomimo licznych głosów sprzeciwu, Ministerstwo bez żadnego porozumienia z Kościołem, podjęło decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. W sposób rażący godzi to w podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów. Przyjęcie założenia, że uczniowie biorą udział w zajęciach z religii jedynie dla podwyższenia sobie średniej ocen jest błędne i krzywdzące.
 3. Zapowiadane przez Ministerstwo umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest kolejną formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących. Jest to krzywdzące wobec uczniów i ich rodziców. Godzi również w podstawowe prawa nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie Nauczyciela. Przebywanie nauczycieli religii w placówce od wczesnych godzin rannych do późnych godzin popołudniowych z licznymi „okienkami” jest wręcz nieludzkim traktowaniem pracowników.
 4. Dyrektorzy wyrażają stanowczy sprzeciw wobec planów zmniejszenia ilości lekcji religii do jednej tygodniowo.

Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej. Uczą miłości bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku, kształtują postawy społeczne. Kształtują postawy proekologiczne, społeczne, dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów.

Organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53, ust. 3 Konstytucji). Jest też dla rodziców ułatwieniem, gdyż często zapracowani, z wielką trudnością doprowadzaliby dzieci na zajęcia przy parafii. Poza tym jako podatnicy partycypują w utrzymaniu szkół i maja prawo do korzystania z ich bazy dydaktycznej.

Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez wymaganego przez prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną. Państwo demokratyczne powinno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak i niewierzących.

Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: kancelaria@men.gov.pl.

 

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych

 

Stegna, 23 maja 2024 r.

________________________

Powyższe Oświadczenie należy odczytać w niedziele 26 maja i 2 czerwca na zakończenie Mszy św.

 

† Marek Mendyk
Biskup Świdnicki

 

MAJ

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

 w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.

„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

Podpisali Członkowie Rady Stałej

Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 2 maja 2024

Za zgodność:

Bp Artur G. Miziński

Sekretarz Generalny

Konferencji Episkopatu Polski

 

KWIECIEŃ

APEL
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
O MODLITWĘ W INTENCJI OCHRONY ŻYCIA OSÓB NIENARODZONYCH

 

Życie jest darem Bożym i jako takie jest niezbywalnym prawem każdego człowieka, dlatego trzeba je chronić i wspierać na każdym etapie jego rozwoju. Szacunek wobec życia, które należy do najważniejszych wartości, jest jedną z podstawowych powinności każdego człowieka.

Miliony osób na całym świecie podejmują nieustannie starania, aby chronić ludzkie życie, zwłaszcza to najbardziej bezbronne, poczęte i jeszcze nienarodzone oraz ukazywać wszystkim jego piękno i wartość. Również w naszej ojczyźnie podejmowane są liczne inicjatywy w jego obronie, jak choćby zaplanowany na najbliższą niedzielę Narodowy Marsz Życia. Będzie on manifestacją szacunku wobec życia poczętego, przyjęcia tego życia w miłości oraz wyrazem uznania wobec trudu rodzicielstwa, zapewniającego dzieciom możliwość wzrostu i rozwoju.

W nawiązaniu do opublikowanego wczoraj Stanowiska ws. poszanowania życia ludzkiego w fazie prenatalnej i w związku z toczącą się debatą nad polskim ustawodawstwem, ograniczającym prawo do życia dzieciom nienarodzonym, zachęcam gorąco, aby najbliższą niedzielę uczynić dniem szczególnej modlitwy w obronie życia poczętego. Proszę, aby we wszystkich kościołach w Polsce, na każdej Mszy Świętej, modlić się w tej intencji.

Ufam, że starania milionów ludzi dobrej woli zaowocują jeszcze większą ochroną życia osób nienarodzonych.

Tadeusz Wojda SAC
Arcybiskup Metropolita Gdański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Gdańsk, 12 kwietnia 2024 roku

 

LUTY

Apel Przewodniczącego KEP o modlitwę i post w intencji Ojczyzny

Rok: 2024
Autor: Abp Stanisław Gądecki

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
O MODLITWĘ I POST W INTENCJI OJCZYZNY

Patrząc na życie społeczne w naszym kraju trudno nie ulec wrażeniu, że jesteśmy widzami, albo też uczestnikami walki jak gdyby „dwóch plemion”. Nie jest jasne, jak do tego doszło. Nie chodzi wszak o dwie różne grupy etniczne, ani nawet o podział postkomunistyczny. Można by odnieść wrażenie, że istotą sporu są przede wszystkim partyjne interesy głównych partii politycznych, które budują emocje społeczne prowadzące do rozbicia poczucia wspólnoty narodowej. Ów spór toczy się – niestety – na pograniczu szacunku dla Konstytucji Rzeczypospolitej. W tej sytuacji, pragnę gorąco zachęcić wszystkich do modlitwy i postu w intencji naszej Ojczyzny.

Nie chcę jednak zabierać głosu w toczącym się sporze politycznym. Chciałbym jedynie zwrócić uwagę na zewnętrzne jego uwarunkowania, które sprawiają, że sprawę przyszłości Ojczyzny wszyscy musimy potraktować dziś niezwykle poważnie. Wyzwania, jakie przychodzą zarówno ze Wschodu, gdzie toczy się wojna, jak i z Zachodu, gdzie obserwujemy poważne zmiany kulturowe oraz dążenie do przekształcenia Unii Europejskiej w jedno państwo, stawiają dziś pytanie o niepodległość Polski. Nie możemy stać się pokoleniem, które przejdzie do historii jako to, które – podobnie jak nasi ojcowie w XVIII w. – doprowadziło do upadku polskiej państwowości. Aby uniknąć tego ryzyka nie możemy na naszych rodaków patrzeć jak na wrogów; nie możemy dopuścić do zwycięstwa ducha podejrzliwości i rozbicia narodowej wspólnoty.

Konstytucja RP z 1997 r. w swojej preambule przypomina nam o obowiązku troski o byt i przyszłość Ojczyzny. Przypomina także, że „my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski”, stanowimy wspólnotę. Wspólnota, tak jak jest zakreślona w Konstytucji, jest wspólnotą historii, kultury, a nade wszystko wspólnotą wartości.

Gdy w 1997 r. zawieraliśmy jako społeczeństwo konstytucyjny kompromis aksjologiczny wiele osób w Kościele katolickim w Polsce nie było z niego zadowolonych, gdyż – jak się wydawało – zawierał on zbyt wiele elementów aksjologii starego, komunistycznego systemu. Mam świadomość, że dzisiaj niektórzy Polacy nie są z niego zadowoleni, gdyż uznają, że zawiera zbyt wiele elementów nawiązujących do chrześcijańskiego dziedzictwa narodu. Jeśli chcemy przetrwać jako wspólnota, nie możemy w tym trudnym momencie otwierać zasadniczych sporów odnośnie do wartości konstytucyjnych. Nie jest to zatem czas na ideologiczną walkę. Nie jest to czas na populistyczne działania w rodzaju referendum w sprawie aborcji. Nie jest to czas na podważanie konstytucyjnej wartości małżeństwa jako związku jednej kobiety i jednego mężczyzny. Nie jest to również czas na wprowadzanie do systemu prawnego pojęcia tzw. mowy nienawiści, wykluczającego z debaty publicznej temat wyjątkowości instytucji małżeństwa, prawo dzieci do życia czy zgody na okaleczanie nastolatków.

Nie oznacza to, że o wartościach w ogóle nie powinno się rozmawiać. Bez rozmowy nie sposób ich wszak przekazać następnemu pokoleniu. Nie można jednak o nich dyskutować w duchu tzw. „kultury unieważnienia”, ponieważ jest to rozmowa o fundamencie, na którym wznosi się nasze państwo. Nie należy także – z uwagi na tzw. wydolność sfery publicznej – toczyć wszystkich ważnych sporów równocześnie.

Być może w tym momencie, aby obniżyć temperaturę konfliktu politycznego, konieczne będzie pewne uszczegółowienie niektórych przepisów Konstytucji w zakresie podziału władz i kompetencji poszczególnych organów. Pozwolę sobie jedynie przypomnieć słowa św. Jana Pawła II na temat poszanowania praworządności: „Rządy, które przestrzegają zasad praworządności akceptują w istocie ograniczenie swej władzy i strefy wpływów” (08.10.1988). Ponieważ ludzie mają skłonność do nadużywania władzy, w demokratycznym państwie prawnym konieczny jest podział władz i ich równoważenie się. Chodzi o to, aby jedna partia czy koalicja polityczna nie sprawowała pełni władzy w państwie – jak dzieje się w ustroju totalitarnym – lecz, aby niektóre instytucje władzy znajdowały się w pieczy sił opozycyjnych lub były w ogóle niezależne od jakichkolwiek partii politycznych. Temu celowi służy także konstytucyjnie zróżnicowany okres trwania kadencji poszczególnych organów państwa. Od strony formalnej oznacza to, że rządzący nie stoją ponad prawem, ale podlegają prawu. „Na tym właśnie polega zasada państwa praworządnego, w którym najwyższą władzę ma prawo, a nie samowola ludzi” (CA 44). „Istoty rządu – mówił premier Wincenty Witos, którego jubileusz obchodzimy w tym roku – nie stanowi komenda ani mocne gesty, dowodem siły nie jest gwałt i nadużycie, lecz autorytet oparty na prawie i woli narodu. Oklaski gapiów i zachwyt pochlebców mogą być komuś przyjemne, ale stanowią zarazem groźne ostrzeżenie”.

Nie jest moim zadaniem proponowanie konkretnych działań czy reform politycznych. Nie namawiam także do „okrągłego stołu”, ponieważ nie wszystkim w Polsce dobrze się on kojarzy. Namawiam jednak wszystkich polskich polityków do opamiętania, do spojrzenia na sprawy Ojczyzny z większą powagą, do zapomnienia o własnych pożytkach, aby móc uczciwie służyć naszym braciom i Ojczyźnie. Gra nie toczy się o to, która strona sporu ma rację, ale o bezpieczeństwo państwa.

Apeluję, aby wszyscy, którym drogie są losy Rzeczypospolitej, otworzyli serca i umysły na pojednanie; aby szukali możliwości rozwiązania konfliktów targających życiem politycznym poprzez negocjacje, bez odwoływania się do rozwiązań siłowych; aby przywrócono prawdziwy szacunek dla Konstytucji i opartych na niej przepisów prawa.

Jako naród mamy piękną, ponad tysiącletnią historię, której ważną kartą jest dziedzictwo Solidarności. „Solidarność – to znaczy: jeden i drugi (…). A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. (…) Nie może być walka silniejsza od solidarności” – mówił w Gdańsku św. Jan Paweł II (12.06.1987). Dzięki tak rozumianej solidarności potrafiliśmy zmienić bieg historii Europy. Ale w naszych dziejach mamy także bolesną kartę utraty niepodległości. Tego błędu nie wolno nam powtórzyć. Bądźmy tym razem mądrzy przed szkodą.

Zachęcam wszystkich Polaków do żarliwej modlitwy w intencji naszej Ojczyzny. Szczera modlitwa łączy ludzi, a nie dzieli. Pomaga uwolnić się od egoizmu. Pozwala uspokoić emocje. Uodparnia przed manią wyższości. Mamy piękną tradycję modlitwy za Ojczyznę. Począwszy od kazań ks. Piotra Skargi, po Msze św. w intencji Ojczyzny sprawowane przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę. Mamy piękną tradycję odmawiania różańca w intencji naszej ziemskiej Matki, Ojczyzny. Proszę o dołączenie do każdej osobistej modlitwy intencji o pojednanie między Polakami i pomyślność naszej wspólnej Ojczyzny.

Modlitwa za Ojczyznę przez przyczynę św. Andrzeja Boboli

Boże, któryś zapomnianą do niedawna Polskę wskrzesił cudem wszechmocy Twojej, racz za przyczyną sługi Twojego św. Andrzeja Boboli dopełnić miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwrócić grożące jej niebezpieczeństwa. Niech za łaską Twoją stanie się narzędziem Twojej czci i chwały. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, karnością i męstwem jej obrońców, zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków jej obywateli. Daj jej kapłanów pełnych ducha Bożego i żarliwych o dusz zbawienie. Wzmocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów. Wytęp wszelką stanową zazdrość i zawiść, wszelką osobistą czy zbiorową pychę, samolubstwo i chciwość tuczącą się kosztem dobra publicznego. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież, zaprawiając ją do posłuszeństwa i pracy, a chroniąc od zepsucia. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia się i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości i przebaczenia. Jak jeden Bóg, tak jedna wiara, nadzieja i miłość niech krzepi nasze serca! Amen.

+Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 19 lutego 2024 roku

STYCZEŃ

Zakończyliśmy już kolędę. Serdecznie dziękujemy za życzliwe przyjęcie nas w domach i za złożone przy tej okazji ofiary. 

ROK 2023

LISTOPAD 

W dniach od 6 listopada do 7 listopada, w naszej parafii odbędzie się peregrynacja relikwii bł. Rodziny Ulmów. Program peregrynacji:

Poniedziałek 6 listopada:

 • 18:00 Wprowadzenie Relikwii i Msza św. oraz czuwanie przy relikwiach do godziny 24:00.

    Wtorek 7 listopada:

 • 7:00 Msza św.
 • 9:00 do 10:00 modlitwa różańcowa (Wspólnota Żywego Różańca)
 • 10:00 Msza św.
 • 11:00 – 12:00 czuwanie modlitewne dekanat Ząbkowice Południe
 • 13:00 – 14:00 modlitwa różańcowa
 • 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i Droga Krzyżowa
 • 17:00 przekazanie relikiwii do parafii Matki Bożej Różańcowej w Dzierżoniowie.

 

 

KWIECIEŃ 

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ !!!! PRAWDZIWIE POWSTAŁ!!!!!

Niech umacnia nas Swoimi łaskami i wlewa w nasze serce nadzieję na zwycięstwo dobra nad złem,  życia nad śmiercią.

 

MARZEC

OŚWIADCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJAMI DOTYCZĄCYMI
METROPOLITY KRAKOWSKIEGO KARD. KAROLA WOJTYŁY

Święty Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych papieży i największych Polaków. Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.

W tym świetle szokujące są próby zdyskredytowania jego osoby i dzieła, podejmowane pod pozorem troski o prawdę i dobro. Autorzy tych dyskredytujących głosów podjęli się oceny Karola Wojtyły w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, bezkrytycznie uznając tworzone przez Służby Bezpieczeństwa dokumenty za wiarygodne źródła. Nie wzięli przy tym pod uwagę istniejących raportów i opracowań, które rzetelnie ukazują jego słowa i czyny. Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski już raz podkreślili (18 listopada 2022 roku), że medialny atak na kard. Karola Wojtyłę, a następnie Papieża Polaka i jego pontyfikat ma swoje głębsze przyczyny.

Chciałbym w tym miejscu wyrazić moje serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy w ostatnim czasie bronią dziedzictwa i osoby św. Jana Pawła II, który m.in. przyczynił się do wyzwolenia Polski i innych państw spod sowieckiego komunizmu.

To właśnie poczynając od decyzji Jana Pawła II, Kościół podjął zdecydowany wysiłek powołania struktur i opracowania jednoznacznych procedur, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży, należycie ukarać winnych przestępstw seksualnych, a przede wszystkim wspomóc osoby skrzywdzone. Wydając dokument Sacramentorum sanctitatis tutela dla całego Kościoła, który uznaje krzywdę wyrządzoną dziecku w sferze seksualnej za jedno z najcięższych przestępstw, Jan Paweł II zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Była to decyzja ze wszech miar bezprecedensowa i przełomowa.

Obrona świętości i wielkości Jana Pawła II nie oznacza, oczywiście, twierdzenia, że nie mógł on popełniać błędów. Bycie pasterzem Kościoła w czasach podziału Europy na Zachód i blok sowiecki oznaczało konieczność mierzenia się z niełatwymi wyzwaniami. Trzeba też być świadomym tego, że w tamtym okresie obowiązywały, nie tylko w Polsce, inne niż dzisiaj prawa, inna była świadomość społeczna i zwyczajowe sposoby rozwiązywania problemów.

Wzywam zatem wszystkich ludzi dobrej woli, by nie niszczyć wspólnego dobra, a do takiego należy niewątpliwie dziedzictwo Jana Pawła II. Polacy winni pamiętać o błogosławieństwie, jakie Opatrzność dała nam za sprawą tego Papieża.

Warszawa, 9 marca 2023 roku

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątek godzina 10:00, 17:15 oraz w kaplicy na osiedlu o godzinie 16:30 a także 

na nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godzinie 17:15  w kościele

STYCZEŃ

Zakończyliśmy już wizytę duszpasterską.

Dziękujemy wszystkim za serdeczne i życzliwe przyjęcie nas w domach.

Bóg zapłać za złożone ofiary

 

GRAFIK WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ – KOLĘDY   

2023

 Kolędę rozpoczynamy od godziny 15:00 w sobotę od godziny 10:00

PONIEDZIAŁEK 09.01.2023 r.

Osiedle XX – lecia od numeru 1 do 26

 

WTOREK 10. 01. 2023 r.

Osiedle XX – lecia  od numeru 27 do 47

 

ŚRODA 11. 01. 2023 r.

Osiedle XX – lecia od numeru 48 do 51 oraz ul. Głowackiego

 

CZWARTEK 12. 01. 2023 r.

Zacisze, Matejki, Asnyka, 1 – go Maja, Przemysłowa, Strzelińska, Kolejowa

 

PIĄTEK 13. 01. 2023 r.

Żeromskiego, Niepodległości, Wrocławska, Na Skarpie, Orkana, Daleka

 

SOBOTA 14. 01. 2023 r. (od godziny 10:00)

Traugutta, Waryńskiego, Mickiewicza, Legnicka, Rynek od numeru 1 do 14

 

 

PONIEDZIAŁEK 16. 01. 2023 r.

Rynek od numeru 21 do 55, Aliantów, Jana Pawła II, Ciasna, Strażacka, Długa, Krótka, Sienkiewicza, Dolnośląska od numeru 1 do 29

 

WTOREK 17.01. 2023 r.

Dolnośląska od numeru 33 do 47, Kłodzka, Partyzantów, Ziębicka, Poprzeczna, Proletariatczyków, Batalionów Chłopskich, Grunwaldzka

 

ŚRODA 18. 01. 2023 r.

Konopnickiej, B. Prusa, Bohaterów Getta, Reymonta, Kościuszki, św. Wojciecha

 

CZWARTEK 19. 01. 2023 r.

Młynarska, Krzywa, Armii Krajowej

 

 

Rok 2022

 

GRUDZIEŃ

W tym roku kolęda jak w latach ubiegłych na zaproszenie.

Chętnych, którzy chcieliby przyjąć kolędę w domu prosimy o złożenie kartki zgłoszeniowej, która jest dostępna w kościele. Można także zadzwonić na numer parafialny: 74 815 14 71 i podać: imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu 

LISTOPAD

PLAN WYPOMINEK 2022

03.11

  czwartek

Aliantów, Armii Krajowej, Asnyka,
Batalionów Chłopskich, Bohaterów Getta.
04.11

piątek

Szkolna, Ciasna, Daleka, Długa,  Dolnośląska,
Głowackiego.
08.11

  wtorek

Grunwaldzka, Handlowa, Kłodzka, Kolejowa,
Kościuszki, Konopnickiej, Krótka, Krzywa.
09.11

  środa

Legnicka, Matejki, Młynarska, Na Skarpie, Niepodległości,
1 Maja,  Mickiewicza, Orkana.
10.11

   czwartek

Oś. XX-lecia (w całości).
11.11

piątek

Poprzeczna, Proletariatczyków, Przemysłowa, Partyzantów,
Jana Pawła II, Prusa, Rynek,  Reymonta, Sienkiewicza,
Skłodowskiej, Słowackiego.
12.11

  sobota

Strzelińska, Szpitalna, Traugutta, Strażacka, Wrocławska,
Waryńskiego, św. Wojciecha, Zacisze, Ziębicka, Żeromskiego.
14.11

 poniedziałek

wypominki bez wpisanego adresu, daty, spóźnione
i z innych parafii.

         Bóg zapłać za złożone ofiary przy tej okazji.

WRZESIEŃ

CZERWIEC 

W sobotę 4 CZERWCA odbędzie się czuwanie modlitewne przed Uroczystością Zesłania Ducha Św. Program czuwania:

 • 20:00 różaniec, następnie modlitwa uwielbieniowe
 • 21:30 konferencja
 • Przerwa
 • 23:00 adoracja NS
 • 24:00 Msza Św. a po niej modlitwa o Dary Ducha Św.

 

 

MAJ

Nabożeństwo majowe

w niedzielę o 17:30

w tygodniu po wieczornej Mszy św.

KWIECIEŃ

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

Od czwartku rozpoczynamy obchody Triduum Paschalnego w następującym porządku:

 • WIELKI CZWARTEK – Msza Wieczerzy Pańskiej o godzinie 18:00.
 • WIELKI PIATEK – Liturgia Męki Pańskiej o godzinie 18:00.
 • WIELKA SOBOTA – Wigilia Paschalna o godzinie 20:30, bezpośrednio po Mszy św. Procesja Rezurekcyjna.

W Wielki Piątek rozpoczynamy Nowennę do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15:00, bezpośrednio po nowennie nabożeństwo drogi krzyżowej.

W sobotę poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny w kościele od godziny 9:00 do godziny 13:00 co pół godziny, w kaplicy na osiedlu o 10:30 oraz o 11:00.

W sobotę prosimy na Mszę św. przynieść świece, gdyż odmówimy przyrzeczenia chrzcielne.

Adoracja w wielki czwartek do godziny 22:00, w Wielki Piątek od godziny 7:00 do wieczornej liturgii oraz po liturgii do godziny 22:00, w Wielką Sobotę od godziny 7:00 do wieczornej liturgii.

 

MARZEC

Rekolekcje wielkopostne rozpoczynamy w trzecią niedzielę Wielkiego Postu w dniach od 20 do 23 marca.

Msza św. z nauką rekolekcyjną w tygodniu o godzinie 10:00 oraz o godzinie 18:00. 

Zapraszamy do udziału w świętych ćwiczeniach duchowych. 

 

LUTY

Odpowiadając na apel Episkopatu Polski w środę Popielcową i w przyszłą niedzielę będzie zbiórka pieniędzy do puszek na pomoc ludziom na Ukrainie.

    Jednocześnie otwieramy punk zbiórki na nowe rzeczy: koce, kołdry, śpiwory, poduszki, pościele, ubranka dla dzieci na salce przy naszej parafii, które zostaną odwiezione na Ukrainę.

Salka będzie otwarta w następującym porządku:

 • poniedziałek od 9:00 do 11:00
 • wtorek od 20:00 do 21:00
 • środa 20:00 do 21:00
 • czwartek od 9:00 do 11:00

Zbiórka prowadzona będzie od 1 marca do 11 marca, bardzo dziękujemy za składane dary serca.

LUTY

Zapraszamy na czuwanie modlitewne w nocy z 26 na 27 lutego. 

Czuwanie rozpocznie się o godzinie 20:30 modlitwą różańcową i potrwa do następnego dnia do godziny 7:00 rano.

Naszą modlitwą chcemy także objąć cały świat, prosząc zwłaszcza o zakończenie wojny na Ukrainie 

STYCZEŃ

KOLĘDA

PLAN WIZYTY KOLĘDOWEJ W DOMACH

WTOREK 18.01.22

Rynek, Partyzantów, Proletariatczyków, Kłodzka, Szpitalna, Krzywa,

ŚRODA 19.01.22

Armii Krajowej, Konopnickiej, Ziębicka, Poprzeczna, Ciasna, Prusa, Grunwaldzka, Krótka, pl. Jana Pawła II, Aliantów, Sienkiewicza

CZWARTEK 20.01.22

Batalionów Chłopskich, Kościuszki, Młynarska, Strażacka, Bohaterów Getta, Św. Wojciecha, Długa, Legnicka, Kolejowa, Daleka

PIĄTEK 21.01.22

Reymonta, Dolnośląska, Niepodległości, 1 – go Maja, Wrocławska, Matejki, Asnyka, Orkana

SOBOTA 22.01.22

Głowackiego, Strzelińska, Żeromskiego, Zacisze, Waryńskiego, Mickiewicza, Traugutta, Przemysłowa

PONIEDZIAŁEK 24.01.22

XX – lecia 1 – 28

WTOREK 25.01.22

XX – lecia 29 – 51

KOLĘDĘ ROZPOCZYNAMY OD GODZINY 15:00, W SOBOTĘ OD GODZINY 10:00

 

 

 

OD 4 STYCZNIA DO 17 STYCZNIA ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW ULIC NA KOLĘDE DO KOŚCIOŁA WEDŁUG PODANEGO GRAFIKU 

PLAN MSZY ŚW. KOLĘDOWYCH 2022

04 STYCZEŃ

WTOREK

Aliantów i Armii Krajowej, Asnyka, Batalionów Chłopskich, Bohaterów Getta
05 STYCZEŃ

ŚRODA

Szkolna, Ciasna, Daleka, Długa, Dolnośląska, Głowackiego
07 STYCZEŃ PIĄTEK Grunwaldzka, Handlowa, Kłodzka, Kolejowa, Kościuszki,Konopnickiej, Krótka, Krzywa
10 STYCZEŃ PONIEDZIAŁEK Legnicka, Matejki, Młynarska, Na Skarpie, Niepodległości, 1-go Maja, Mickiewicza, Orkana
11 STYCZEŃ WTOREK Os. XX – lecia od numeru 1 do numeru 25
12 STYCZEŃ ŚRODA Os. XX – lecia od numeru 26 do numeru 51
13 STYCZEŃ CZWARTEK Poprzeczna, Prusa, Partyzantów, Jana Pawła II, Proletariatczyków, Przemysłowa, Rynek, Reymonta, Sienkiewicza, Skłodowskiej, Słowackiego
17 STYCZEŃ PONIEDZIAŁEK Strzelińska, Szpitalna, Traugutta, Strażacka, Wrocławska, Waryńskiego, św. Wojciecha, Zacisze, Ziębicka, Żeromskiego 

Prosimy, aby przynieść ze sobą wodę, którą poświęcimy w kościele.

Msza św. rozpoczyna się o godzinie 18:00.

na zaproszenia indywidualne udamy się od 18 stycznia, zostanie podany osobny grafik

                                                                                                 Rok 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

W tym roku kolęda indywidualnie na zaproszenia. Kartki znajdują się przy wyjściu z kościoła. (można też telefonicznie 74 815 14 71)

Ponieważ część osób w ubiegłym roku prosiła o możliwość kolędy w kościele i pobłogosławienie w ten sposób domów, dlatego też będzie i taka możliwość. Będziemy zapraszali ulicami do kościoła a program ulic zostanie podany w styczniu.

 

 

Rekolekcje adwentowe 5.12 – 8.12 

MSZE ŚW. Z NAUKĄ REKOLEKCYJNĄ W TYGODNIU

O GODZINIE 10:00 i 18:00

W KAPLICY NA OSIEDLU O GODZINIE 16:30

Roraty poniedziałek-piątek godzina 18:00

 

LISTOPAD

MSZA ŚW. ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH

2 listopada o godz. 18.00 w kościele parafialnym 

PLAN WYPOMINEK (w kościele!!!)

03.11

  środa

Aliantów, Armii Krajowej, Asnyka,
Batalionów Chłopskich, Bohaterów Getta.
04.11

czwartek

Szkolna, Ciasna, Daleka, Długa,  Dolnośląska,
Głowackiego.
05.11

  piątek

Grunwaldzka, Handlowa, Kłodzka, Kolejowa,
Kościuszki, Konopnickiej, Krótka, Krzywa.
09.11

  wtorek

Legnicka, Matejki, Młynarska, Na Skarpie, Niepodległości,
1 Maja,  Mickiewicza, Orkana.
10.11

   środa

Oś. XX-lecia (w całości).
11.11

czwartek

Poprzeczna, Proletariatczyków, Przemysłowa, Partyzantów,
Jana Pawła II, Prusa, Rynek,  Reymonta, Sienkiewicza,
Skłodowskiej, Słowackiego.
12.11

  piątek

Strzelińska, Szpitalna, Traugutta, Strażacka, Wrocławska,
Waryńskiego, św. Wojciecha, Zacisze, Ziębicka, Żeromskiego.
14.11

 niedziela

wypominki bez wpisanego adresu, daty, spóźnione
i z innych parafii.

Danego dnia o 17.15 modlitwa wypominkowa, a  za Zmarłych wymienionych w modlitwie wypominkowej będzie odprawiona Msza św. o godz. 18.00!!!

październik

RÓŻANIEC codziennie o 17.30

w kaplicy na Osiedlu o 16.30

REMONTY KOŚCIOŁA

Zadanie: “Remont elewacji kościoła p.w. św. Anny w Ząbkowicach Śląskich – kontynuacja” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

8 września

Powstaje strona Parafii